آداب حمام رفتن با قیصر / قتلگاه کریم آب‌منگل کجای تهران است

سری به قتلگاه کریم آب‌منگلِ فیلم «قیصر» زده‌ایم تا هم این حمام تاریخی را ببینیم و هم همراه با قیصر، آداب تن‌شویی در یک حمام عمومی را مرور کنیم

UP