مرد مستمند، قابلمه غذای همسایه را دزدید و دستگیر شد

زمانی که ماموران به سراغ این خانواده رفتند در برابر قابلمه و غذای سرقتی قرار گرفتند و عامل این سرقت را دستگیر کردند.